Outcross, linjeavel, inavel och incest

Definition hämtad från travboken Champion av James C. Harrison

En ofta citerad modell framförs av James C. Harrison i den klassiska travboken Champion. Harrison beskriver inavel utifrån vilka led den gemensamma anfadern eller anmodern finns. Exempelvis en hingst som förekommer i andra respektive tredje ledet är en 2+3-korsning.
James C. Harrison-modell
Harrison använder summan av generationsnumren för följande defintioner:

OUTCROSSING – 9 och högre
Är summan större än 8 är hästen resultatet av en outcross. Outcrossing innebär att man parar individer med litet eller inget släktskap. Det ett naturligt och sunt sätt att avla på. Om två icke-besläktade hästar korsas upphör dubbleringen i många anlag, inaveln bryts och med den dess dåliga effekter. Det är detta som brukar kallas korsningseffekt eller heterosis.

LINJEAVEL – 7 eller 8
Linjeavel blir det om summan är 7 eller 8 (3+4, 4+4, 3+5, 2+5).

INAVEL – 5 eller 6
Är summan 5 eller 6 (2+3, 2+4, 3+3) är det inavel.

INCEST – 3 eller 4
Parningar där summan av de två numren blir 3 eller 4 (1+2, 2+2, 1+3) kallas incest.


Härstamning – Eldorado ox

Eldorado har har Negativ (SU) i andra respektive tredje ledet och sägs gå tillbaka 2+3 på Negativ (SU).


...............................................................................

Härstamning – Red Baron ox

Red Baron har en 3+4-korsningar i härstamningen, hingsten Raktha (GB) förekommer båder på fadersidan och moderssidan i tredje respektive fjärde led. Den andra hingsten som förekommer två gånger i stammen är Rissalix (GB) som finns bå både faders- och modersidan i fjärde led = går tillbaka 4+4 på Risslalix.


...............................................................................

PÅ BÅDE FAR-OCH MODERSIDAN
• Dessa definitioner är praktiska, men har begränsningar eftersom den gemensamma anfadern måste finnas på både fars- och morssidan, annars är det inte fråga om in- eller linjeavel.

• Den andra frågan är hur man ska se på korsningar där det finns mer än en gemensam anfader eller där en hingst förekommer på fler än två ställen på nära håll i stamtavlan.

Avel som ger 3+4+4+4 verkar vara mindre utmanande än 3+3-korsningarna, om man summera generationsnumren. Men i själva är en häst med siffrorna 3+4+4+4 hårt inavlad. En dubbel 3+3-avlad häst och en en 3+4+4+4-avlad häst är båda mycket hårt inavlade hästar.
...............................................................................

Härstamning – Bajano ox

Den gemensamma anfadern måste finnas på både fars- och morssidan, annars är det inte fråga om in- eller linjeavel. I detta fall förekommer hingsten Kuhalian Abu Urkub (HU) endast på morderns sida. Hingsten Wielki Szlem (PL) finns på modersidan i tredje led och på faderssidan i två gånger i fjärde led = 3+4+4.

Härstamning – Bassora ox

Bassora har har Nana Sahib (ES) i tredje respektive fjärde ledet och sägs således gå tillbaka 3+4 på Nana Sahib (ES).

Härstamning – Maz ox

Maz har en 3+4-korsning i stamtavlan genom Witras. Och på modersidan förekommer Amurath Sahib på två ställen i fjärde led.

...............................................................................

INAVELSDEPRESSION

50% av anlagen kommer från vardera föräldern. Risken med inavel är att många anlag dubbleras, vilket kan leda till ökad risk för dolda anlag kommer till uttryck i form av sjukdomar och sämre fruktsamhet. En sådan försämring av egenskaper benämns inavelsdepression.

Naturen försett vilda hästar med mekanismer som gör att de inte parar sig med nära släktingar. Hos hästarna fungerar det så att en hingst i en flock inte parar sig med sin egen mor eller de döttrar som växer upp i flocken. Vid en viss ålder lämnar flockens unghästar flocken och nya ungston ansluter utifrån, vilket leder minskad risk för inavel.

Inavel är inte önskvärt generellt, men vissa individer har en överlägsen avelskraft. Genom inavel hoppas uppfödaren att öka inflytandet från en sådan individ. Det är alltså viktigt att den gemensamma anfadern/modern är av högsta klass vid inavel. Vid avelsarbete gäller det att kompensera individerna för deras dåliga egenskaper samtidigt som man försöker behålla de bra.

Dålig fertiliteten hos många amerikanska travhingstar har noterats. Champion Valley Victory är ett exempel och flera av hans söner verkar ha ännu större problem fertilitetsproblem, bland annat Victory Dream och Bullville Victory. Detta kan vara en inavelseffekt, men de kan även bero på andra faktorer.

----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------


INAVELSKOEFFCIENTEN – beräknar hur många procent av generna som är lika

Inavelskoefficienten är ett mått på inavel. Denna definieras som andelen genpar hos en individ där båda generna i paret på grund av härstamningen kommer från samma anförälder och beräknas som halva släktskapet mellan föräldrarna.

Inavelskoefficienten: En häst har ärvt 50 procent av sina gener från sin far och 50 procent av sin mor. Dessa gener är slumpvis utvalda. Observera att varje individ har dubbel uppsättning av alla olika typer gener. Därför har två helsyskon endast 50 procent gemensamma gener. Gener från fadern: 0,50*0,50 + gener från modern: 0,50*0,50 = 0,50 procent . Två hästar som är halvsyskon har endast 25 procent gemensamma gener, 0,50*0,50 = 0,25 procent.

För varje generation halveras antalet gener ifrån en förfader. En häst har 25 procent av sina gener från farfar och 12.5 procent från farfarsfar.

Två hästar med samma farfar har däremot bara 12,5 procent av sina farfars-gener gemensamma eftersom de nedärvs slumpvis.

En häst som har samma farfar som morfar har 0,25*0,5+0,25*0,5=0,25 = 25 procent gener från hingsten som förekommer i stammen som både farfar och morfar. 25 procent innebär inavel.

En häst med samma hingst eller sto två gånger i tredje led är också inavlad. 0,125*0,5+0,125*0,5=0,125 = 12,5 procent dvs 12,5% av generna är likadana.

Inavelnsnivå visas med hjälp av en inavelskoefficient som anger hur stor del av en individs arvsanlag som blivit dubblerade genom fadern och moderns släktskap räknat över ett visst antal generationer.

Exempel:
Inavelskoefficienten 3,125 procent blir det på hästar som har samma individ förekommande i tredje led (3+3). Beräkningen ser ut så här: 3+3 -1 (man ska dra bort 1 när man räknar efter denna metod). Siffran blir då 5, vilket motsvarar en inavelskoefficient på 3,125 procent.

Andra exempel på kombinationer:
Förälder x Avkomma = 25 %
Helbror x Helsyster = 25 %
Halvbror x Halvsyster = 12,5 %
Morfar x Dotterdotter = 12,5 %
Morbror x Dotterdotter = 12,5 %
Dubbelkusiner x Dubbelkusiner = 12,5 %
Kusiner x Kusiner = 6,25 %


Beräkning enligt författaren Lennart Swenson (2004).

Inavel ger upphov till nedsatt fruktsamhet, försämrad livskraft, tillväxt och försvagat immunförsvar.

...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

Vid en parning blir inavelsgraden hos avkomman hälften av de parade individernas släktskap. Parar men då helsyskon (där släktskapet i genomsnitt är 50%) så ger det en inavelsgrad på 25%.

INAVELSGRAD / SLÄKTSKAP
helsyskon = inavelsgrad 25% / släktskapet är 50%
halvsyskon = inavelsgrad 12,5% / släktskapet är 25%

förälder/avkomma = inavelsgrad 25% / släktskapet är 50%
morfar/dotterdotter = inavelsgrad 12,5% / släktskapet är 25%
morbror/systerdotter = inavelsgrad 12,5% / släktskapet är 25%

dubbelkusiner = inavelsgrad 12,5% / släktskapet är 25%
kusiner = inavelsgrad 6,25% / släktskapet är 12,5%


Släktskapsgraden talar om att att två djur bär kopior av samma gen eftersom de har gemensam härstamning. Släktskapet mellan förälder och avkomma är exakt 50% eftersom varje föräldern bidragit med halva genuppsättningen i avkomman. Mellan syskon är släktskapet i genomsnitt 50 %.

Inavel definierar andelen gener hos en individ där båda varianterna av genen är identiska genom arv. Detta innebär att en inavlad individ har kopior av samma gen på båda platserna i ett locus (=varje ställe på kromosomerna som bär på gen).

Vid en parning blir inavelsgraden hos avkomman hälften av de parade individernas släktskap. Parar men då helsyskon (exempelvis) så ger det en inavelsgrad på 25%."

En gen är ett arvsanlag, grundläggande enhet av genomet (arvsmassan). Den överför ärftliga egenskaper från förälder till avkomma och fungerar som mönster vid tillverkningen av proteiner. Generna sitter på bestämda ställen som benämns lokus på kromosomerna. Locus är den exakta platsen för en gen i kromosomen. allel är en av två (eller flera) alternativa former av en gen (arvsanlag).


Högst upp på sidan