Defektlista ASVH 2009

Defektlista – Rasvisa krav

Fynd vid veterinärbesiktning av hingstar vid avelsvärdering och hur dessa bör påverka
avelsvärderingsresultatet.
...............................................................................

----------------------------------------------------------------

BETECKNINGAR
kass = kasserad för all avel enligt SJVFS 2008:26

EJ = se kap. 4.1 hingstreglementet:
EJ som innebär att hingsten avslutat sin individprövning i Sverige eller i utlandet men ej nått ett resultat som berättigar till AB enligt ASVH Service AB:s kvalitetsgradering exteriört, veterinärt (se bilaga 3) eller prestationsmässigt vare sig i bruksprov eller efter tävlingsmeritering. Sådan hingst är tillåten att användas i svensk varmblodsavel och ge registreringsbar avkomma igrundstambok avdelning IV, under förutsättning att betäckningsbevis löses för hingsten. Sådan avkomma har begränsad möjlighet till deltagande i av ASVH Service AB, ASVH eller dess medlemsorganisationer anordnade aktiviteter.

1 = fel av betydelse men som kan vägas upp av andra förtjänster, rapporteras.

rapp = meddelas i kritiken och antecknas på avelsvärderingsbeviset.
----------------------------------------------------------------
...............................................................................
----------------------------------------------------------------

FYND, Beteckning

• Bettfel (över-, under bett) – kass för avel. Dock accepteras mindre över-underbett, dvs
då framtändernas tuggytor möts till en del. Flera
undersökningstillfällen erfordras vid gränsfall.

• Fång, stor häst – 1.

• Stora exteriöra avvikelser i benaxlar – EJ.

• Överben – lednära 1.

• Ledgallor – vid behov utredning med bl a röntgen av aktuell led.

• Osteochondros – kass för avel.

• Strålbenshälta – kass för avel.

• Spatt – kass för avel. rapp. för äldre hingstar med tävlingsprestationer men med röntgen diagnosticerad spatt.

• Ringkota – EJ - verifierad med röntgen.

• Patellaupphakning – kass för avel.

• Patellaluxation – kass för avel.

• Tuppspatt – EJ.

• Hovbroskförbening, grav/tidig – kass för avel.

• Påtagligt vida, platta hovar – EJ.

• Påtagligt små, trånga hovar – EJ.

• Bockhov – EJ vid första prövningstillfället. 1 vid förlängt tillstånd.

• Påtagligt dålig hornkvalitet – EJ.

• Man- och svansskorv , med kroniskt förlopp – kass för avel.

• Mugg – 1 (vid upprepade tillfällen).

• Klapphingst/kryptorchism – EJ.

• Testiklar med avvikande storlek vid kraftigt avvikande storlek (>50 %) – EJ mer än 25 %, spermaprov - rapp.

• Testikel med lägesfel i pungen – rapp. (rapporteras).

Båda testiklarna med lägesfel – EJ - om testiklarna efter lägerättning ej förblir i rätt läge.

• Testiklar med kraftig konsistensavvikelse – EJ.

• Testiklar med traumatiska skador/inflammation – rapp, spermaprov.

• Pungbråck – kass för avel.

• Pungbråck, traumatiskt – rapp - utredning och rapportering, uppföljning av operationsberättelse (ruptur av tunica vaginalis).

• Navelbråck – kass för avel.

• Luftsnappning – 1.

• Kvickdrag – kass yngre hingstar. 1 på äldre hingstar (=10 år och äldre).

• Struppipning – kass för avel. Biljud vid bruksprov skall utredas på klinik.

• Krubbitning – 1.

• Vävning – 1.

• Lynnesfel – EJ .
----------------------------------------------------------------
...............................................................................

Olika veterinärmedicinska fynd av betydelse för djurskyddet – utredning och eventuellt
kassation.


Hingst som är anlagsbärare av genetisk defekt av betydelse ur hälso- eller djurskyddssynpunkt -
kasseras för avel.


Förekommer defekt av betydelse, rapporterad efter ordinarie avelsvärdering, kan hingsten
återkallas för ny undersökning och omvärderas.


För äldre hingstar gäller att hänsyn skall tas till ålder och utförda prestationer.

Fertilitetskrav = lägst 40 % födda föl (15 ston eller fler betäckta). Lägre fölprocent föranleder
utredning med bl. a spermaprovtagning.

...............................................................................
----------------------------------------------------------------

Högst upp på sidan

4.1. Avelsvärdeklasser (efter AVN:s kvalitetsgradering)
Genom individprövning kan hingst erhålla följande avelsvärdeklasser: B som innebär att hingsten har ett avelsvärde med ett års giltighet baserat på ett godkänt resultat vid en med bruksprov påbörjad men ännu ej avslutad individprövning.

AB som innebär att hingsten avslutat sin individprövning med antingen ett godkänt bruksprovsresultat eller med anledning av sina goda tävlingsmeriter.

AB har 6 års giltighetstid, varefter förnyad avelsvärdering äger rum. EJ som innebär att hingsten avslutat sin individprövning i Sverige eller i utlandet men ej nått ett resultat som berättigar till AB enligt ASVH Service AB:s kvalitetsgradering exteriört, veterinärt eller prestationsmässigt vare sig i bruksprov eller efter tävlingsmeritering.

Sådan hingst är tillåten att användas i svensk varmblodsavel och ge registreringsbar avkomma igrundstambok avdelning IV, under förutsättning att betäckningsbevis löses för hingsten.

Sådan avkomma har begränsad möjlighet till deltagande i av ASVH Service AB, ASVH eller dess medlemsorganisationer anordnade aktiviteter.

Kass tilldelas hingst som ej uppfyller kraven enligt SJV:s och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete DFS 2004:22 samt SJVF:s 2008:26, genom att hingsten har defekt eller är bärare av anlag för defekt med ärftlig bakgrund, har exteriör svaghet som kan vara av djurskyddsmässig betydelse eller som av smittskyddsskäl ej kan tillåtas för avel.


Sådan hingst får ej användas i svensk avel och kan efter fastställd avelsvärdeklass Kass ej ge registreringsbar avkomma. I vissa fall kan misstänkt hingst avkommeprövas eller DNA-testas för att bevisa frihet från genetiskt betingad defekt.

INT (interimistiskt berättigad till betäckningslicens) kan tilldelas hingst som importerats efter ordinarie avelsvärderingstillfälle om den skulle vara berättigad till avelsvärdeklass B eller AB.


Denna avelsvärdeklass har giltighet fram till nästa officiella avelsvärderingstillfälle. I samband med att hingst tilldelas B, AB, EJ eller INT ska en skriftlig beskrivning av hingstens exteriör- och prestationsegenskaper göras av AVN och införas i avelsvärderingsbeviset.

För hingstar som genomfört bruksprov arrangerat av erkänd stamboksorganisation gäller att den senaste exteriöra beskrivningen från hingstens bruksprov eller avelsvärdering ska tillställas ASVH. Om hingsten ej besiktigats exteriört tidigare ska en skriftlig beskrivning av hingstens exteriör göras av ASVH:s avelsvärderingsnämnd på motsvarande sätt som för hingstar somgenomför ASVH:s bruksprov.

För sådan besiktning i utlandet ska spermaimportör/ägarekontakta ASVH. Besiktningen genomförs på spermaimportörens/ägarens bekostnad.

Om hingst tilldelas EJ eller Kass ska en skriftlig motivering härtill ges av AVN. Hingst som erhåller avelsvärdeklass B, AB eller INT stambokförs av ASVH Service AB i Riksstambok, avdelningen för hingstar berättigade till betäckningslicens.

AVN ger för dessahingstar enligt sin bedömning en skriftlig anvisning om lämpligaste användning av respektive hingst. Hingst som ej påbörjat individprövning inom landet eller i av ASVH Service AB erkänd stamboksorganisation i utlandet kan ej avelsvärderas och kan följaktligen ej ge avkomma som ärregistreringsbar i ASVH Service AB:s Grundstambok.